ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Begrippen

De organisatie: Rani Training. Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene
voorwaarden van Rani Training waarin de klant een overeenkomst aangaat voor de trainingen bij
Rani Training.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft aangemeld bij Rani Training voor het deelnemen van personal training, duo training, groepstrainingen, bootcamps, sportspecifieke training, model workouts en medisch fitness. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Rani Training geschiedt voor eigen risico.

Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Rani Training het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen dient de cliënt dit te doen.

Artikel 3 Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Veranderingen betreffende u persoonsgegevens dient u per omgaande aan Rani Training door te geven.

Artikel 4 Tijdstip en plaats

De trainingsduur is 50 minuten. Voor speciale wensen qua trainingstijd of speciale trainingen, kunt u een offerte op maat aanvragen. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan, is Rani Training
bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Dit dient uiterlijk 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt.

Artikel 5 Ontbinding

Rani Training is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van
trainingslocatie.

Bij tussentijdse opzegging is restitutie niet mogelijk.

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden

De betaling van de trainingen dienen voorafgaand aan iedere eerste training van de serie te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Rani Training gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze
binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Rani Training te voldoen. Indien Rani Training over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Op de diensten van Rani Training is het BTW 21%-tarief van toepassing. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Rani Training
gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

Artikel 7 Ziekmelding

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Rani Training. Alle afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend.

Artikel 8 Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de
overeenkomst met Rani Training aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Rani
Training.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid

Rani Training is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Rani Training gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter
beschikking gesteld.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Rani Training voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Rani Training.
Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Rani Training. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen,
software etc, ten behoeve van Rani Training zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Rani Training ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Rani Training zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

Artikel 11 Geschillen

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Rani Training. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Rani Training is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

JOUKE ZIETSMASTRAAT 4 | 1022 LN AMSTRDAM | +31(0)6 30887895 | IBAN:
NL78ABNA0485507145 | KVK: 34361459 | BTW: NL191528821B01